APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Dröjsmålstalan

nov 29, 2021 | Nyheter

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan.

Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans inom sex månader begära att myndigheten ska avgöra ärendet. En sådan talan kallas för dröjsmålstalan. Myndigheten ska vid en sådan begäran, inom fyra veckor, antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Ett avslag på begäran om dröjsmålstalan är inte detsamma som att din ursprungliga ansökan blir avslagen, det innebär endast att din begäran om att få ärendet avgjort inom fyra veckor avslås och att handläggningen fortsätter som ”vanligt”.

För att du ska kunna begära dröjsmålstalan krävs tre saker;

  • sex månader måste ha belöpt sedan ärendet inleddes,
  • begäran ska vara skriftlig, och
  • begäran ska skickas in av samma person som inlett ärendet.

Några begränsningar i möjligheten att begära dröjsmålstalan bör dock belysas. Inledningsvis kan en part endast begära dröjsmålstalan en gång under ärendets handläggning. Vidare gäller möjligheten att begära dröjsmålstalan endast vid handläggning där förvaltningsmyndighet är första instans, vilket innebär att bestämmelsen inte är tillämplig om handläggning i länsstyrelse initierats av ett överklagande av beslut från kommunal nämnd. Regeln tillämpas inte heller i exempelvis brottsbekämpande verksamhet eller på beslut tagna av kommuner eller regioner som kan laglighetsprövas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Till sist ska nämnas att om annan lag eller förordning innehåller en bestämmelse som avviker från bestämmelsen i 12 § förvaltningslagen om dröjsmålstalan ska i stället den bestämmelsen tillämpas på grund av förvaltningslagens subsidiaritet.

En myndighet som i närtid fått kritik för sina långa handläggningstider är Tillväxtverket. JO riktade i ett beslut från 19 november 2021 kritik mot just Tillväxtverket för bland annat den långsamma handläggningen av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

Vill du läsa mer om kritiken som JO riktat mot Tillväxtverket kan du klicka här. Mer information om hur en begäran om dröjsmålstalan till Tillväxtverket ska gå till finns hos Tillväxtverket: se länk.

Har du eller ditt företag väntat på beslut från en myndighet i sex månader eller mer? Vänd dig till info@appelli.se för hjälp med att begära en s.k. dröjsmålstalan.

 

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....

Förlängt omställningsstöd för företagare i spåren av COVID-19

Med anledning av att svenska företagare drabbats hårt av pandemin har regeringen beslutat om en förlängning av det s.k. omställningsstöd som företagare kan ha rätt till. Företag som haft minst en 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019 alternativt...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!