APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Hyresgästens ansvar för inneboende och andrahandshyresgäster

apr 17, 2020 | Allmän civilrätt, Avtalsrätt, Fastighetsrätt, Hyresrätt, Nyheter, Tvister

Det är vanligt att myndigheter och företag ingår hyresavtal med en hyresvärd för att de i sin tur ska kunna upplåta hyresrätten till andra personer som har någon form av koppling till den verksamhet som bedrivs. Vi lämnar ett exempel på och reder ut vad som gäller i fråga om förstahandshyresgästens skadeståndsansvar mot hyresvärden om inneboende eller andrahandshyresgästen uppsåtligen förstör hyreslägenheten.

I ett nyligen publicerat tingsrättsavgörande hade en hyresgäst blivit krävd på ett större skadestånd av en hyresvärd som upplåtit en hyreslägenhet till hyresgästen. Bakgrunden var i korthet följande.

Hyresvärden och hyresgästen var överens om att hyresgästen skulle få använda lägenheten för upplåtelse inom sin löpande verksamhet till behövande. I hyresavtalet stod det att hyresgästen skulle ansvara för skada eller förlust av inventarier samt för skador på lägenheten och gemensamma utrymmen som uppkommit genom hyresgästens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som hyresgästen ansvarar för.

Under hyrestiden kom någon eller några personer som hyresgästen inrymt i hyreslägenheten att orsaka en mycket omfattande vattenskada i hyreslägenheten och andra utrymmen intill hyreslägenheten. Hyresvärdens försäkringsbolag reglerade skadan och övertog hyresvärdens skadeståndsanspråk mot hyresgästen.

I målet var ostridigt att det var fråga om en uppsåtlig skadegörelse. Någon eller några hade med vilja försökt förstöra hyreslägenheten. Det var inte fråga om någon olycka eller vårdslöshet. Hyresgästen hade inte någon delaktighet i det hela.

Hyresvärden gjorde huvudsakligen gällande att hyresgästen enligt hyresavtalet hade ett strikt ansvar för personerna som inrymts och orsakat skadan men också att hyresgästen hade varit försumlig när man hade inrymt dessa personer som förstört hyreslägenheten och därför var ansvarig för skadan. Hyresgästen bestred att man var ansvarig för vad som hade skett då hyresgästen inte hade agerat försumligt och inte heller kunde påräkna att något sådant skulle hända.

Tingsrätten konstaterade att vad som står i jordabalken angående hyresgästens ansvar, för de personer som hyresgästen inrymmer i hyreslägenheten, bara omfattar vårdslöshet eller försummelse från hyresgästens sida. Oberäknelig och uppsåtlig skadegörelse är inte något som hyresgästen ska svara för. Det förelåg inte heller några särskilda omständigheter i fallet som motiverade att man skulle frångå den principen.

Tvisten vid tingsrätten slutade med att hyresgästen fick rätt mot hyresvärden.

Tingsrättens dom har i skrivande stund ännu inte vunnit laga kraft och vi följer rättsutvecklingen noggrant då detta är en viktig fråga för många hyresvärdar och hyresgäster. Om din hyresgäst har orsakat en skada eller om din hyresvärd har riktat krav mot dig kan du vända dig till vårt fastighetsteam som kan lämna råd för vad som gäller i just ditt fall.

Johan Wennhag

Advokat

Hyresgästens ansvar för inneboende och andrahandshyresgäster

Det är vanligt att myndigheter och företag ingår hyresavtal med en hyresvärd för att de i sin tur ska kunna upplåta hyresrätten till andra personer som har någon form av koppling till den verksamhet som bedrivs. Vi lämnar ett exempel på och reder ut vad som gäller i...

Företagarnas situation i anledning av Covid-19

I den nu rådande situationen, där Covid-19 påverkar oss alla, riskerar många företag att drabbas mycket negativt av att samhället anpassar sig för att undvika smittspridning så långt det är möjligt.   Flera företag har ett visst utrymme för att parera en nedgång,...

Om offentliga respektive privata försvarare

Om du har blivit misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Om en offentlig försvarare inte förordnas för dig och du ändå vill ha hjälp av en advokat kan du anlita en privat försvarare. Vi är ofta behjälpliga både som offentliga och privata...

Information med anledning av COVID-19

Spridningen av viruset i världen utvecklas i en inte obetydlig takt. Det har kommit att påverka samhället oerhört negativt. Vi fortsätter att hålla vår verksamhet öppen tills vidare och vill samtidigt informera om några saker som kan vara bra att tänka på för dig som...

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!