APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

mar 5, 2020 | Brottmål, Målsägandebiträde, Nyheter, Processrätt, Skadestånd

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, en biträdande jurist eller en advokat, som har i uppdrag att stötta dig i den rättsliga processen och hjälpa dig med en eventuell skadeståndstalan mot den som har utsatt dig för brott.

Det är tingsrätten som utser ett målsägandebiträde. Vanligen begär åklagaren på ett tidigt stadie att du ska få ett målsägandebiträde förordnat för dig om brottet är av viss beskaffenhet.

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde – tveka inte att begära vårt biträde om du får frågan från polisen så hjälper vi dig med detta! Vi kan då också hjälpa dig med att föra en skadeståndstalan mot den som utsatt dig för brott.

Skadestånd

Skadestånd kan omfatta ett flertal olika poster. De vanligaste formerna av skadestånd är

  • Ersättning för den kränkning som gärningen inneburit,
  • Ersättning för sveda och värk,
  • Ersättning för lyte och men samt
  • Andra ekonomiska förluster du haft med anledning av brottet, t.ex. förlust av lön, utlägg för läkarbesök med mera.

Kränkningsersättning utgörs av ett schablonbelopp som domstolen tillerkänner brottsoffret, förutsatt att det är fråga om att brottsoffret blivit utsatt för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten tillhandahåller en referatsamling som kan ge en fingervisning i fråga om vad som kan anses skäligt i förhållande till det brott som brottsoffret utsatts för.

Ersättning för sveda och värk lämnas vanligtvis för medicinskt påvisbara och övergående fysiska liksom psykiska efterverkningar av en brottslig gärning. Det är den akuta sjuktiden som ersätts. Beloppet bestäms utifrån en schablon som beräknas enligt en vid varje tidpunkt gällande tabell som Trafikskadenämnden publicerar. För några av de mest allvarliga brotten finns det en annan schablon som Högsta domstolen har utvecklat i ett antal avgöranden.

Med lyte och men avses i huvudsak fysiska skador som är bestående och eventuellt vanprydande. Även här finns vissa tabeller från Trafikskadenämnden att tillgå när det gäller bestämmandet av vad som kan vara skälig ersättning.

Verkställighet

Målsägandebiträdets uppdrag upphör i samband med att tingsrätten har meddelat ett slutligt avgörande, d.v.s. en dom eller ett slutligt beslut, och att det slutliga avgörandet har vunnit laga kraft. Därefter är det upp till dig att besluta om du vill ansöka om verkställighet. Det är Kronofogdemyndigheten som, efter ansökan, verkställer en dom där gärningsmannen ålagts att betala skadestånd till målsäganden.

När man ansöker om verkställighet innebär det att Kronofogdemyndigheten tar kontakt med den som är betalningsskyldig och ger den personen en viss tid på sig att betala. Om gärningsmannen inte kan betala skadeståndet utreder Kronofogdemyndigheten om det finns tillgångar som kan utmätas. Finns det inte utmätningsbara tillgångar upprättar Kronofogdemyndigheten en särskild rapport där det framgår att de inte kan genomföra någon utmätning.

Efter att det konstaterats att gärningsmannen inte har några utmätningsbara tillgångar ska man som brottsoffer vända sig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om brottsskadeersättning. Ansökan kan göras via internet. Innan man ansöker är det dock viktigt att man bl.a. undersöker vilket försäkringsskydd man har.

Om du vill ha mer information angående skadestånd på grund av brott samt hur man ansöker om verkställighet kan du vända dig till ditt målsägandebiträde för råd och information om förfarandet.

Du kan också följa nedanstående länkar som leder till Kronofogdemyndigheten och Brottsoffermyndigheten. Genom dessa länkar hittar du viktig information i fråga om skadestånd och hur du kan utkräva skadeståndet av den som utsatt dig för brott.

Kronofogdemyndigheten:

Snabbfakta om skadestånd i brottmål

Blankett för att ansöka om skadestånd i brottmål

Var skickar jag min ansökan om verkställighet?

 Brottsoffermyndigheten:

Ansökan om brottsskadeersättning

Johan Wennhag

Advokat

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...

Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!