APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

mar 5, 2020 | Brottmål, Målsägandebiträde, Nyheter, Processrätt, Skadestånd

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, en biträdande jurist eller en advokat, som har i uppdrag att stötta dig i den rättsliga processen och hjälpa dig med en eventuell skadeståndstalan mot den som har utsatt dig för brott.

Det är tingsrätten som utser ett målsägandebiträde. Vanligen begär åklagaren på ett tidigt stadie att du ska få ett målsägandebiträde förordnat för dig om brottet är av viss beskaffenhet.

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde – tveka inte att begära vårt biträde om du får frågan från polisen så hjälper vi dig med detta! Vi kan då också hjälpa dig med att föra en skadeståndstalan mot den som utsatt dig för brott.

Skadestånd

Skadestånd kan omfatta ett flertal olika poster. De vanligaste formerna av skadestånd är

  • Ersättning för den kränkning som gärningen inneburit,
  • Ersättning för sveda och värk,
  • Ersättning för lyte och men samt
  • Andra ekonomiska förluster du haft med anledning av brottet, t.ex. förlust av lön, utlägg för läkarbesök med mera.

Kränkningsersättning utgörs av ett schablonbelopp som domstolen tillerkänner brottsoffret, förutsatt att det är fråga om att brottsoffret blivit utsatt för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten tillhandahåller en referatsamling som kan ge en fingervisning i fråga om vad som kan anses skäligt i förhållande till det brott som brottsoffret utsatts för.

Ersättning för sveda och värk lämnas vanligtvis för medicinskt påvisbara och övergående fysiska liksom psykiska efterverkningar av en brottslig gärning. Det är den akuta sjuktiden som ersätts. Beloppet bestäms utifrån en schablon som beräknas enligt en vid varje tidpunkt gällande tabell som Trafikskadenämnden publicerar. För några av de mest allvarliga brotten finns det en annan schablon som Högsta domstolen har utvecklat i ett antal avgöranden.

Med lyte och men avses i huvudsak fysiska skador som är bestående och eventuellt vanprydande. Även här finns vissa tabeller från Trafikskadenämnden att tillgå när det gäller bestämmandet av vad som kan vara skälig ersättning.

Verkställighet

Målsägandebiträdets uppdrag upphör i samband med att tingsrätten har meddelat ett slutligt avgörande, d.v.s. en dom eller ett slutligt beslut, och att det slutliga avgörandet har vunnit laga kraft. Därefter är det upp till dig att besluta om du vill ansöka om verkställighet. Det är Kronofogdemyndigheten som, efter ansökan, verkställer en dom där gärningsmannen ålagts att betala skadestånd till målsäganden.

När man ansöker om verkställighet innebär det att Kronofogdemyndigheten tar kontakt med den som är betalningsskyldig och ger den personen en viss tid på sig att betala. Om gärningsmannen inte kan betala skadeståndet utreder Kronofogdemyndigheten om det finns tillgångar som kan utmätas. Finns det inte utmätningsbara tillgångar upprättar Kronofogdemyndigheten en särskild rapport där det framgår att de inte kan genomföra någon utmätning.

Efter att det konstaterats att gärningsmannen inte har några utmätningsbara tillgångar ska man som brottsoffer vända sig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om brottsskadeersättning. Ansökan kan göras via internet. Innan man ansöker är det dock viktigt att man bl.a. undersöker vilket försäkringsskydd man har.

Om du vill ha mer information angående skadestånd på grund av brott samt hur man ansöker om verkställighet kan du vända dig till ditt målsägandebiträde för råd och information om förfarandet.

Du kan också följa nedanstående länkar som leder till Kronofogdemyndigheten och Brottsoffermyndigheten. Genom dessa länkar hittar du viktig information i fråga om skadestånd och hur du kan utkräva skadeståndet av den som utsatt dig för brott.

Kronofogdemyndigheten:

Snabbfakta om skadestånd i brottmål

Blankett för att ansöka om skadestånd i brottmål

Var skickar jag min ansökan om verkställighet?

 Brottsoffermyndigheten:

Ansökan om brottsskadeersättning

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!