APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Några ord om rättsskydd och försäkringar

feb 13, 2020 | Allmän civilrätt, Familjerätt, Nyheter, Tvistemål

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige.

Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns tillgängliga i Sverige. Har du en hemförsäkring så har du också ett rättsskydd. Företagsförsäkringar innehåller också vanligen ett särskilt rättsskyddsmoment. Rättsskydd ger dig som privatperson eller företag rätt till ersättning för anlitande av ett juridiskt ombud.

Rättsskydd kan också vara knutet till viss egendom eller vissa typer av anspråk. En hemförsäkring omfattar vanligtvis inte en tvist som uppstått i en nuvarande eller tidigare näringsverksamhet. Man kan vanligen inte heller ianspråkta rättsskyddet i hemförsäkringen för sitt permanenta boende för ett anspråk eller en tvist som gäller fritidsfastigheten och vice versa.

Vanligt förekommande villkor som måste vara uppfyllda är bl.a. att du måste ha haft försäkringen under en sammanhängande period, vanligtvis två år.

Tvisten måste dessutom kunna prövas av allmän domstol, vanligen i sådana fall där förlorande (tappande) part kan förpliktas att ersätta vinnande parts rättegångskostnader. Mål som handläggs som förenklade tvistemål, där det omtvistade värdet inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, omfattas vanligen inte av rättsskyddet.

”Vanligt förekommande villkor som måste vara uppfyllda är bland annat att du måste ha haft försäkringen under en sammanhängande period, vanligtvis två år.”

Det kan finnas undantag i vissa försäkringsvillkor för vissa specialdomstolar. Ett exempel på vad som inte omfattas av rättskyddet är t.ex. ärenden som handläggs enligt plan- och bygglagen eller beslut av Försäkringskassan, Skatteverket och andra förvaltningsmyndigheter som överklagas till förvaltningsdomstol.

Ett annat vanligt förekommande undantag är att tvister som gäller någon med som man är eller har varit gift eller sammanboende med undantas från rätten till rättsskyddet, om det inte har förflutit en viss tid sedan separationen. 

Försäkringsbolagen kräver vanligen att det ska ha uppstått en faktisk tvist, innebärandes att det måste finnas underlag för att ett krav har framställts och att detta krav har blivit bestritt.

Det är dock klokt att tidigt kontakta ett ombud på ett tidigt stadie för att på så sätt säkra att allt går rätt till från början och att ombudet tidigt får kontroll över ärendet i den mån det går. Det är inte sällan muntliga krav respektive bestridanden kan vålla bekymmer, både vad gäller tvisten som sådan men också för försäkringsbolagens handläggning.

Rättsskyddet ger dig vanligtvis rätt till ersättning för dina egna ombuds- och rättegångskostnader. Vissa försäkringar kan också lämna ersättning för motparts ombuds- och rättegångskostnader om man förlorar en tvist helt eller delvis, förutsatt att rättsskyddet enligt försäkringsvillkoren omfattar en sådan situation och den totala ersättningen inte överstiger det högsta belopp som rättsskyddet ger en rätt till.

I fråga om det belopp som rättskyddet lämnar ersättning för så följer i princip alla försäkringsbolag den vid var tid gällande s.k. rättshjälpstaxan som fastställs varje år till ett visst belopp.

I försäkringsvillkoren står det också vilket som är det högsta belopp som kan beviljas i ersättning. Den vanligaste konstruktionen är att det högsta beloppet rättsskyddet kan lämna utgörs av ett antal prisbasbelopp och att det prisbasbelopp som var gällande vid tidpunkten då den aktuella tvisten uppstod läggs till grund för den beräkningen.

Den självrisk som försäkringstagaren står för utgörs vanligen av en grundsjälvrisk, som ett lägsta belopp, samt en tillkommande självrisk om 20,0 – 25,0 % av den totala kostnaden räknat efter den vid var tid gällande s.k. rättshjälpstaxan.

Det kan förekomma särskilda villkor vad gäller utlägg och hur dessa ersätts av försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har att slutligt pröva vad som ska ersättas genom rättsskyddet respektive vilka kostnader som ersättning inte ska lämnas för.

Det står ombud fritt att avtala vilket arvode som debiteras, vilket innebär att du kan behöva svara för överskjutande kostnader som inte ersätts av rättsskyddet och även andra kostnader som försäkringsbolaget inte lämnar ersättning för.

För att ge ett exempel är 2020 års rättshjälpstaxa 1 755 kr inklusive mervärdesskatt per timme. Prisbasbeloppet för år 2020 uppgår till 47 300 kr.

För privatpersoner som beviljats rättsskydd, förutsatt att avtalat arvode inte överstiger den s.k. rättshjälpstaxan, blir timkostnaden vanligen 351 kr per timme om självrisken utgör 20 % av rättshjälpstaxan (1 755 kr x 0,2). Försäkringsbolaget ersätter då högst 80 % av dessa kostnader, vanligen upp till fem prisbasbelopp, d.v.s. 236 500 kr, som mest.

För företag är det vanligt att grundsjälvrisken är högre, som t.ex. 9 000 kr, men att rättsskyddet lämnar ersättning för 20 % av de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt och upp till ett visst högsta belopp, som t.ex. fem prisbasbelopp enligt exemplet ovan. Det är då inte begränsat till en viss taxa.

Företag som har rätt att dra av ingående mervärdesskatt får inte ersättning för detta genom rättskyddet. Detta erläggs av företaget direkt till ombudet. Har man inte rätt att dra av ingående mervärdesskatt, vilket är vanligt förekommande för bl.a. bostadsrättsföreningar, räknas detta med som en ersättningsgill kostnad som kan ersättas av rättsskyddet.

Se över ditt försäkringsskydd och förvissa dig om vad dina försäkringar har för villkor i fråga om rättsskydd! Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd i den angelägenhet du behöver hjälp med.

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!