APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Några ord om rättsskydd och försäkringar

feb 13, 2020 | Allmän civilrätt, Familjerätt, Nyheter, Tvistemål

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige.

Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns tillgängliga i Sverige. Har du en hemförsäkring så har du också ett rättsskydd. Företagsförsäkringar innehåller också vanligen ett särskilt rättsskyddsmoment. Rättsskydd ger dig som privatperson eller företag rätt till ersättning för anlitande av ett juridiskt ombud.

Rättsskydd kan också vara knutet till viss egendom eller vissa typer av anspråk. En hemförsäkring omfattar vanligtvis inte en tvist som uppstått i en nuvarande eller tidigare näringsverksamhet. Man kan vanligen inte heller ianspråkta rättsskyddet i hemförsäkringen för sitt permanenta boende för ett anspråk eller en tvist som gäller fritidsfastigheten och vice versa.

Vanligt förekommande villkor som måste vara uppfyllda är bl.a. att du måste ha haft försäkringen under en sammanhängande period, vanligtvis två år.

Tvisten måste dessutom kunna prövas av allmän domstol, vanligen i sådana fall där förlorande (tappande) part kan förpliktas att ersätta vinnande parts rättegångskostnader. Mål som handläggs som förenklade tvistemål, där det omtvistade värdet inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, omfattas vanligen inte av rättsskyddet.

”Vanligt förekommande villkor som måste vara uppfyllda är bland annat att du måste ha haft försäkringen under en sammanhängande period, vanligtvis två år.”

Det kan finnas undantag i vissa försäkringsvillkor för vissa specialdomstolar. Ett exempel på vad som inte omfattas av rättskyddet är t.ex. ärenden som handläggs enligt plan- och bygglagen eller beslut av Försäkringskassan, Skatteverket och andra förvaltningsmyndigheter som överklagas till förvaltningsdomstol.

Ett annat vanligt förekommande undantag är att tvister som gäller någon med som man är eller har varit gift eller sammanboende med undantas från rätten till rättsskyddet, om det inte har förflutit en viss tid sedan separationen. 

Försäkringsbolagen kräver vanligen att det ska ha uppstått en faktisk tvist, innebärandes att det måste finnas underlag för att ett krav har framställts och att detta krav har blivit bestritt.

Det är dock klokt att tidigt kontakta ett ombud på ett tidigt stadie för att på så sätt säkra att allt går rätt till från början och att ombudet tidigt får kontroll över ärendet i den mån det går. Det är inte sällan muntliga krav respektive bestridanden kan vålla bekymmer, både vad gäller tvisten som sådan men också för försäkringsbolagens handläggning.

Rättsskyddet ger dig vanligtvis rätt till ersättning för dina egna ombuds- och rättegångskostnader. Vissa försäkringar kan också lämna ersättning för motparts ombuds- och rättegångskostnader om man förlorar en tvist helt eller delvis, förutsatt att rättsskyddet enligt försäkringsvillkoren omfattar en sådan situation och den totala ersättningen inte överstiger det högsta belopp som rättsskyddet ger en rätt till.

I fråga om det belopp som rättskyddet lämnar ersättning för så följer i princip alla försäkringsbolag den vid var tid gällande s.k. rättshjälpstaxan som fastställs varje år till ett visst belopp.

I försäkringsvillkoren står det också vilket som är det högsta belopp som kan beviljas i ersättning. Den vanligaste konstruktionen är att det högsta beloppet rättsskyddet kan lämna utgörs av ett antal prisbasbelopp och att det prisbasbelopp som var gällande vid tidpunkten då den aktuella tvisten uppstod läggs till grund för den beräkningen.

Den självrisk som försäkringstagaren står för utgörs vanligen av en grundsjälvrisk, som ett lägsta belopp, samt en tillkommande självrisk om 20,0 – 25,0 % av den totala kostnaden räknat efter den vid var tid gällande s.k. rättshjälpstaxan.

Det kan förekomma särskilda villkor vad gäller utlägg och hur dessa ersätts av försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har att slutligt pröva vad som ska ersättas genom rättsskyddet respektive vilka kostnader som ersättning inte ska lämnas för.

Det står ombud fritt att avtala vilket arvode som debiteras, vilket innebär att du kan behöva svara för överskjutande kostnader som inte ersätts av rättsskyddet och även andra kostnader som försäkringsbolaget inte lämnar ersättning för.

För att ge ett exempel är 2020 års rättshjälpstaxa 1 755 kr inklusive mervärdesskatt per timme. Prisbasbeloppet för år 2020 uppgår till 47 300 kr.

För privatpersoner som beviljats rättsskydd, förutsatt att avtalat arvode inte överstiger den s.k. rättshjälpstaxan, blir timkostnaden vanligen 351 kr per timme om självrisken utgör 20 % av rättshjälpstaxan (1 755 kr x 0,2). Försäkringsbolaget ersätter då högst 80 % av dessa kostnader, vanligen upp till fem prisbasbelopp, d.v.s. 236 500 kr, som mest.

För företag är det vanligt att grundsjälvrisken är högre, som t.ex. 9 000 kr, men att rättsskyddet lämnar ersättning för 20 % av de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt och upp till ett visst högsta belopp, som t.ex. fem prisbasbelopp enligt exemplet ovan. Det är då inte begränsat till en viss taxa.

Företag som har rätt att dra av ingående mervärdesskatt får inte ersättning för detta genom rättskyddet. Detta erläggs av företaget direkt till ombudet. Har man inte rätt att dra av ingående mervärdesskatt, vilket är vanligt förekommande för bl.a. bostadsrättsföreningar, räknas detta med som en ersättningsgill kostnad som kan ersättas av rättsskyddet.

Se över ditt försäkringsskydd och förvissa dig om vad dina försäkringar har för villkor i fråga om rättsskydd! Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd i den angelägenhet du behöver hjälp med.

Johan Wennhag

Advokat

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!