APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

dec 16, 2019 | Nyheter, Offentlig Rätt

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när webbplatsanvändaren besöker en webbplats. 

 Enligt avgörandet ska också tjänsteleverantören lämna tydlig information till webbplatsanvändaren om funktionstiden för s.k. cookies och tredje parts möjlighet att få tillgång till dessa.

I målet hade ett tyskt företag ordnat en pristävling i reklamsyfte på en viss webbplats. Användare som ville delta skulle lämna sitt postnummer. Efter att användaren hade gjort detta omdirigerades användaren till en annan webbplats där man uppmanades att ange namn och adress-uppgifter.

Under adressfälten fanns två texter med tillhörande kryssrutor. Den första rutan var inte ikryssad på förhand och avsåg att användaren skulle lämna sitt samtycke till att sponsorer och samarbetspartners tilläts informera användaren om erbjudanden.

”Avgörandet får betydelse i frågan om hur samtycke kan inhämtas och att rutor som är ikryssade på förhand i så kallade pop up-fönster inte är tillåtna.”

Den andra kryssrutan var ifylld och avsåg att användaren lämnade sitt samtycke till att en webb-analystjänst skulle få nyttjas av företaget som anordnade pristävlingen till att använda kakor. Kakorna skulle användas av företaget som anordnade pristävlingen för att analysera användarens beteende på webbplatser och riktad reklam från webbanalystjänsten.

Lagring av information som sker på detta sätt är enligt EU-domstolen inte förenlig med gällande reglering om hantering av personuppgifter och cookies, och därmed otillåten.

EU-domstolen menade att det inte gick att förutsätta att användaren fått del av relevant information som den på förhand ikryssade rutan avsåg och inte heller att den aktuella rutan med säkerhet kunde ha uppmärksammats av användaren.

Avgörandet får betydelse i frågan om hur samtycke kan inhämtas och att rutor som är ikryssade på förhand i så kallade pop up-fönster inte är tillåtna. Det måste vara fråga om ett aktivt val från användaren att lämna ett välinformerat samtycke. Samtycke kan, enligt EU-domstolen, inte inhämtas genom ett passivt beteende från användarens sida.

Johan Wennhag

Advokat

Johan Sund

Advokat

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!