APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

jan 29, 2020 | Allmän civilrätt, Fastighetsrätt, Nyheter

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att ansöka vid tingsrätten om att en god man ska förordnas enligt samäganderättslagen för att förvalta fastigheten förutsatt att någon annan ordning för tvistelösning inte har avtalats mellan delägarna.

De som är ägare till en fastighet, utan att vara gifta eller sammanboende, har möjlighet och rätt att avtala om hur den samägda fastighetens förvaltning ska ombesörjas. Om ägarna inte kan enas i fråga om förvaltningen, kan de under vissa förutsättningar ansöka hos tingsrätt om att en god man antingen ska utses för att förvalta fastigheten eller för att försälja fastigheten vid en offentlig auktion.

I aktuellt fall hade två av fyra ägare till en fastighet ansökt om att tingsrätten skulle utse en god man att förvalta fastigheten under viss tid. Detta då de övriga ägarna, enligt sökandena, inte längre deltog i förvaltningen och hade gjort omfattande förändringar av fastigheten. De fyra ägarna hade sedan tidigare ingått ett samäganderättsavtal gällande fastigheten.

I samäganderättsavtalet stod det att lagen om samäganderätt inte skulle äga tillämpning och att ingen av ägarna fick ansöka hos tingsrätten om att utse en god man för försäljning av fastigheten. Det fanns däremot ingenting i avtalet som reglerade frågan en ägare kunde ansöka om att tingsrätten skulle utse en god man för förvaltning av fastigheten för viss tid.

Eftersom det enligt avtalet framgick att lagen om samäganderätt inte var tillämplig blev frågan i målet om det överhuvudtaget var möjligt att avtala möjligheten för en ägare att ansöka vid tingsrätten om att en god man skulle överta förvaltningen av fastigheten.

Högsta domstolen har i domen fastställt att det i och för sig går att avtala bort möjligheten att ansöka vid tingsrätten om att en god man ska förvalta fastigheten under viss tid, men att det inte heller fick utgöra ett hinder ifall ägarna till fastigheten inte kunde enas kring förvaltningen och de inte heller hade avtalat om ett annat sätt för att lösa en sådan tvist.

Det kan därför vara klokt att de som idag innehar en eller flera fastigheter med samäganderätt och har ett avtal med övriga delägare ser över avtalet med jämna mellanrum. Praxis ändras från tid till tid och det kan få oförutsedda konsekvenser för delägare till samägd egendom. Fastighetsteamet svarar gärna på frågor som gäller samäganderätt och kan hjälpa till med att upprätta och uppdatera samäganderättsavtal till att passa era behov.

Johan Wennhag

Advokat

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!