APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Om offentliga respektive privata försvarare

mar 30, 2020 | Brottmål, Försvarsadvokat, Nyheter, Straffrätt

Om du har blivit misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Om en offentlig försvarare inte förordnas för dig och du ändå vill ha hjälp av en advokat kan du anlita en privat försvarare. Vi är ofta behjälpliga både som offentliga och privata försvarare i brottmål.

I samband med att polis eller åklagare inleder en förundersökning, d.v.s. en utredning om en brottslig gärning har begåtts, brukar fråga uppkomma om att utse en offentlig försvarare för den som är misstänkt.

Vanligen begär polis eller åklagare att en offentlig försvarare ska förordnas för den misstänkte. Detta genom att skicka en framställan till en tingsrätt som sedan prövar om den misstänkte har rätt till offentlig försvarare. Den misstänktes önskemål om vem som ska utses som offentlig försvarare ska i huvudregel respekteras.

Vad krävs för att man ska få en offentlig försvarare?

  • Om den misstänkte är anhållen eller häktad ska det alltid utses en offentlig försvarare.
  • Om det av straffskalan för det eller de brott man är misstänkt för följer att minst sex månaders fängelse kan komma i fråga ska också en offentlig försvarare förordnas på begäran av den misstänkte. Man har ofta rätt till offentlig försvarare även gällande mindre allvarliga brottsmisstankar.
  • Kostnaderna för den offentliga försvararen betalas av staten. Man kan dock i vissa fall bli återbetalningsskyldig för del av kostnaden.

Om privata försvarare

  • En privat försvarare är en person som utsetts av och innehar en fullmakt från den misstänkte att uppträda som en försvarare under förundersökningen eller i brottmålet. En privat försvarare har inte något förordnande från en allmän domstol som en offentlig försvarare för den misstänkte. Det medför att det är den misstänkte i huvudregel som själv svarar för överenskommet arvode och tillkommande kostnader som den privata försvararen begär för sitt arbete.
  • För det fall att åtal senare väcks och det blir fråga om en rättegång och den misstänkte frikänns av tingsrätten kan man begära ersättning av staten för de kostnader man haft för sin privata försvarare.
  • Om man blir dömd för brott kommer staten inte att lämna någon ersättning för dessa kostnader. Om förundersökningen läggs ned innan åtal har väckts kan man i vissa fall ansöka hos tingsrätten om och begära att staten ska ersätta den misstänkte för de kostnader som uppstått.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med anledning av att du kommit att misstänkas för brott så hjälper vi gärna till. Vi åtar oss löpande uppdrag som både privat och offentlig försvarare. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller råd. Tänk på att vad som står ovan inte är en uttömmande beskrivning av vad som gäller.

Johan Wennhag

Advokat

Om offentliga respektive privata försvarare

Om du har blivit misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Om en offentlig försvarare inte förordnas för dig och du ändå vill ha hjälp av en advokat kan du anlita en privat försvarare. Vi är ofta behjälpliga både som offentliga och privata...

Information med anledning av COVID-19

Spridningen av viruset i världen utvecklas i en inte obetydlig takt. Det har kommit att påverka samhället oerhört negativt. Vi fortsätter att hålla vår verksamhet öppen tills vidare och vill samtidigt informera om några saker som kan vara bra att tänka på för dig som...

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!