APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

feb 13, 2020 | Allmän civilrätt, Familjerätt, Nyheter, Tvistemål

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under en rättegång.

Rättshjälp är en förmån för privatpersoner som är underordnad rättsskyddet.

Rättshjälp kan beviljas endast under särskilda förutsättningar, antingen av Rättshjälpsmyndigheten eller allmän domstol efter en särskild och skriftlig ansökan. Enskilda näringsidkare kan endast i undantagsfall beviljas rättshjälp.

Du som sökande får t.ex. inte ha ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kr. Om du inte har och borde ha haft en gällande försäkring med rättsskydd kan du komma att nekas rättshjälp. Du kan även nekas rättshjälp om det annars finns en fackförening eller liknande som kan bistå med hjälp.

Du kan räkna ut vad du har för ekonomiskt underlag och se om du uppfyller övriga förutsättningar för att beviljas rättshjälp via Rättshjälpsmyndighetens hemsida via länken nedan:

Med rättshjälp följer att sökanden bl.a. blir befriad från att erlägga ansökningsavgift till allmän domstol och behöver då inte heller erlägga någon säkerhet om man skulle behöva ansöka om s.k. säkerhetsåtgärder mot motparten, som t.ex. kvarstad av viss egendom hos motparten för att säkra ett eventuellt anspråk.

Rättshjälpsavgiften fastställs efter ansökan till Rättshjälpsmyndigheten eller av allmän domstol beroende på omständigheterna. Rättshjälpsavgiften bestäms till en lägsta avgift och till en viss procentsats av den totala kostnaden för sökandens ombud, som blir förordnad som rättshjälpsbiträde, utifrån sökandens ekonomiska underlag. Procentsatsen fastställs vanligen till 2,0 – 40,0 % beroende på det ekonomiska underlaget. 

Den högsta ersättning som rättshjälpen kan omfatta uppgår till 100 timmars arbete av rättshjälpsbiträdet. Under vissa omständigheter kan detta förlängas. Vidare kan rättshjälpen lämna ersättning med upp till 10 000 kr för särskilda utredningskostnader som t.ex. inhämtande av yttrande från en sakkunnig.

Det är särskilt viktigt att tänka på att rättshjälp, till skillnad från rättsskydd, aldrig lämnar någon ersättning för motparts ombuds- och rättegångskostnader om man skulle förlora (tappa) ett mål där förloraren som huvudregler ska svara för motpartens samtliga kostnader.

Vi hjälper dig med att undersöka möjligheterna till och att ansöka om rättshjälp. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Johan Wennhag

Advokat

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!