Fastighetsrätt

Appelli Advokater har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Med det menas i huvudsak tvister mellan köpare och säljare när en köpt fastighet kanske inte motsvarar vad en köpare förväntat sig.

Vi hanterar även tvister där besiktningsmän är involverade. Vi har omfattande erfarenhet av entreprenadjuridik både avseende entreprenörer, professionella beställare och privatpersoner. Det kan gälla såväl större byggentreprenader som nybyggnation eller ombyggnad av en privatvilla.

Som klient hos Appelli Advokater får du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister. Våra jurister har stor processvana och ett välutvecklat nätverk av konsulter med byggnadsteknisk kunskap. Vi arbetar givetvis över hela Sverige.

Fastighetsrätt/Byggjuridik/Konsultansvar innefattar:

Advokatbyrån hanterar flera typer av fastighetsrelaterade tvister både mellan köpare och säljare av hus/fastigheter, mellan entreprenörer och beställare, och mellan privatpersoner och kommuner, länsstyrelser med mera. Byggande är ofta en utdragen process med flera inblandande som exempelvis konsulter som ritar byggnader, kommuner som handlägger bygglov, entreprenörer som bygger, säljare som säljer material eller hussatser, och besiktningsmän. Om det uppstår problem någonstans i processen kan du som klient hos Appelli Advokater få hjälp under hela vägen.

Med konsultansvar menas tvister där konsult fått i uppdrag av beställare att som exempelvis rådgivare, projektledare, projektör eller besiktningsman bistå i byggprocessen. Om beställaren får felaktiga råd kan det få konsekvenser för andra delar i byggandet, vid skadesanering och andra delar av processen.

Avtal om fastighetsöverlåtelse 

Det är mycket man bör tänka på när man ska köpa eller sälja en fastighet. Appelli Advokater upprättar avtal och lämnar råd både före och efter en fastighetsaffär så att du står trygg om det dyker upp något efter vägen. Köpet omfattar många handlingar så som, objektsbeskrivning, köpekontrakt, köpebrev, avräkningsunderlag, besiktningsprotokoll och kontakter med mäklare. Det finns även krav på registrering av köpet i fastighetsregistret vilket sker genom en ansökan om lagfart till lantmäteriet. För att köpet ska bli slutligt krävs att köparen erhåller sådan lagfart.

Ansvar vid fastighetsöverlåtelse

Att köpa en fastighet är en stor och viktig affär. Vid överlåtelse av en fast egendom finns det formella krav som måste uppfyllas. Våra advokater hjälper dig upprätta ett skriftligt avtal.

Entreprenadtvister 

Appelli Advokater har stor erfarenhet när det gäller entreprenadtvister. Vi biträder både entreprenörer, professionella beställare och privatpersoner. Om ditt företag blivit stämt eller om du som privatperson inte är nöjd med vad din anlitade bygg- eller entreprenadfirma utfört så hjälper vi dig. Problem kan uppstå under och efter entreprenaden. Vi kan hantera frågor som uppstår vid exempelvis slutbesiktningar och garantibesiktningar. Vi arbetar ofta med standardavtalen i byggbranschen såsom AB, ABT, ABK, ABS med flera.

Fastighetsbildning

Vill du ändra en befintlig fastighet genom lantmäteriförrättning, som reglering, styckning, klyvning, sammanläggning, med mera, kan vi hjälpa dig med ansökan och kontakterna med lantmäteriet och eventuella överklaganden till länsstyrelse och förvaltningsrätt.

Konsultansvar

Om du arbetar som besiktningsman, arkitekt, konstruktör, värderingsman eller annan typ av konsult, och det riktas skadeståndsanspråk mot dig måste du agera skyndsamt. Vi har advokaterna med erfarenhet och gedigen kunskap inom dessa områden.

Fel i fastighet

Om man upptäcker att det är något fel på fastigheten så bör man kontakta en advokat omgående. Om du sålt ett hus/fastighet och köparen ställer krav/reklamation till följd av felet kan vi hjälpa dig. Tvister om fel i fastighet kräver ofta vissa formella åtgärder i ett tidigt skede. Om sådana åtgärder inte utförs inom rätt tid kan det få långtgående konsekvenser. Även som köpare är det viktigt att snabbt kontakta advokat om man misstänker fel i ett hus som köpts. Om det föreligger fel i en fastighet kan det finnas rätt för en köpare att häva köpet eller bli kompenserad genom skadestånd eller att säljaren ska betala tillbaka del av köpeskillingen. Vanliga fel som vi kommer i kontakt med är: fukt, mögel, lukt, skador i vindar, tak, våtrum, källare, krypgrunder/torpargrunder, dräneringar och skadedjur. Våra advokater är några av de mest anlitade i Sverige inom detta område och vår kompetens blir en trygghet för dig.

Hyra och andra nyttjanderätter

Hyra är en särskild form av nyttjanderättsavtal som kan avse exempelvis bostad eller lokal. Arrende är en annan form som kan avse hyra av mark. Servitut är en rättighet som är knuten till äganderätten av en fastighet. Det kan exempelvis vara en rätt för en granne att använda en väg, så kallat vägservitut, på fastigheten. Servitutet följer fastigheten även om fastigheten byter ägare och är oftast inskriven i fastighetsregistret. Nyttjanderätter kan avse byggnader, mark eller båda. För alla nyttjanderätter är det viktigt att skriva avtal och det finns även vissa formella krav för olika former av nyttjanderätter.

Frågor om samfällighetsföreningar

Vi finns till hands i frågor om samfällighetsföreningar. Dessa frågor gäller ofta hur föreningen ska hantera gemensamhetsanläggningar där alla parter i föreningen inte kommer överens. I en samfällighetsförening eller delägarförvaltad samfällighet uppstår ofta frågor om hur föreningens medlemmar och styrelse får och bör agera. De regler som framgår av lag kompletteras med för föreningen interna regelverk, stadgarna. Vi hjälper er att hitta rätt bland dessa frågor.

Rådgivning och avtalsskrivning

Appelli Advokater är vana att upprätta avtal. Behöver du råd angående något av ovanstående områden eller hjälp att skriva, granska eller tolka avtal så kan vi hjälpa dig.

VI ARBETAR
MED FASTIGHETSRÄTT:

Ulf Medefelt

Advokat/delägare

Gustav Eriksson

Advokat

Johan Wennhag

Advokat

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Johan Sund

Advokat/delägare

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This