fbpx
tjänster

Vi har spetskompetens
inom flera områden

Hej!

Jag och mina kollegor erbjuder ett brett utbud av tjänster där vår huvudinriktning är affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bland annat humanjuridik, familjerätt och arvsrätt.

Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag!

område

Affärsjuridik

Vår inriktning och specialisering inom affärsjuridik är huvudsakligen mot mindre, medelstora och nationella, ofta ägarledda, företag. Vi tar emot uppdrag inom flertalet av de ämnesområden som kan bli aktuella för företag såsom exempelvis köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, inkassoärenden, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser och givetvis vanliga tvister.

Affärsjuridik innefattar: Arbetsrätt /// Avtalsrätt /// Immaterialrätt /// Marknadsrätt /// Inkassoärenden /// Offentlig upphandling /// Konkurrensrätt /// Affärsjuridik /// Aktieägaravtal /// Bolagsrätt /// Övriga tvister

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED affärsjuridik

Ulf Medefelt

Advokat / Delägare

Mikael Sandy

Advokat / Delägare

Johan Sund

Advokat / Delägare

Erik Nyblom Pettersson

Advokat

Marcus Bülow

Biträdande jurist

område

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta kommer i kontakt med förr eller senare i livet. Frågor inom detta område kan röra upprättande eller ändring av testamente, tvist i dödsbo, boutredningsuppdrag eller uppdrag som skiftesman eller allmän rådgivning. Advokatbyråns advokater anlitas regelbundet som boutredningsmän eller skiftesmän.

Arvsrätt innefattar: Testamente /// Boutredningsman /// Skiftesman /// Tvister i dödsbo /// Klander av testamente /// Rådgivning i arvsfrågor

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED arvsrätt

Elisabet Leth

Advokat

Malin Nilsson

Advokat

område

Familjerätt

Familjerätten rymmer många viktiga frågor som man kan komma i kontakt med såsom samboavtal, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn.

Familjerätt innefattar: Skilsmässa /// Bodelning /// Upplösning av samboförhållande /// Äktenskapsförord /// Samboavtal /// Bodelningsförättare /// Vårdnadsfrågor /// Umgängesfrågor /// Underhåll till barn /// Allmän rådgivning

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED familjerätt

Linda Nyström

Advokat / Delägare

Elisabet Leth

Advokat

Malin Nilsson

Advokat

område

Förvaltningsrätt / Migrationsrätt

Vissa mål handläggs inte i allmän domstol utan prövas av förvaltningsdomstol. Exempel på sådana mål är tvångsmål, det vill säga mål där vuxna vårdas med tvång på grund av missbruk eller psykisk sjukdom och mål där barn omhändertas och vårdas med tvång utanför hemmet.

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol. Människor från andra länder har i alla tider sökt skydd undan förföljelser av olika slag i sina hemländer. Frågor om asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor handläggs av våra Migrationsdomstolar. Vår arbetsgrupp för dessa ärenden har stor vana av sådana ärenden. 

Förvaltningsrätt/Migrationsrätt innefattar: Överklagande av myndighetsbeslut /// Skattemål /// Tvångsvård av barn /// Tvångsvård av missbrukare /// Psykiatrisk tvångsvård /// Rättspsykiatrisk vård /// Uppehållstillstånd med mera.

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED Förvaltningsrätt / Migrationsrätt

Magnus Walberg

Advokat / Delägare

Linda Nyström

Advokat / Delägare

Malin Nilsson

Advokat

område

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner. Vi har även egna ekonomer som kan biträda både er och våra jurister med utredningar och liknande.

Obeståndsrätt innefattar: Konkurshandläggning /// Företagsrekonstuktion /// Underhandsackord /// Allmän rådgivning i obeståndsfrågor /// Konkursansökan

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED obeståndsrätt

Magnus Walberg

Advokat / Delägare

Mikael Sandy

Advokat / Delägare

område

Brottmål / Målsägandebiträde

Om man blir misstänkt eller åtalad för brott har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Har du istället blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol, för din talan om skadestånd med mera.

Brottmål/Målsägandebiträde innefattar: Privat försvarare /// Offentlig försvarare /// Målsägandebiträde /// Rådgivning /// Särskild företrädare för barn /// Ungdomsmål

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED BROTTMÅL

Magnus Walberg

Advokat / Delägare

Linda Nyström

Advokat / Delägare

Leif Hägglund

Advokat / Delägare

Malin Nilsson

Advokat

område

Allmän Civilrätt / Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden. Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt, köprätt, sakrätt samt skuld och fordran. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allmän civilrätt och kan hjälpa dig att reda ut rättsläget, föra din talan och om det skulle krävas, ta ärendet vidare till domstol

Allmän civilrätt/Övrigt innefattar: Ombud/biträde vid tvister mellan privatperson eller företag /// Allmän rådgivning /// Kravärenden /// Avtalsskrivning

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED Allmän civilrätt

Ulf Medefelt

Advokat / Delägare

Magnus Walberg

Advokat / Delägare

Mikael Sandy

Advokat / Delägare

Erik Nyblom Pettersson

Advokat

Johan Sund

Advokat / Delägare

Gustav Eriksson

Advokat

Marcus Bülow

Biträdande jurist

område

Fastighetsrätt / Byggjuridik / Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Med det menas tvister mellan köpare och säljare när en köpt fastighet kanske inte motsvarar vad en köpare förväntat sig. Vi hanterar även tvister med besiktningsmän involverade. Vi har även omfattande erfarenhet av entreprenadjuridik både avseende företag och privatpersoner. Det kan gälla såväl större byggentreprenader som byggnation/ ombyggnad av en privatvilla.

Fastighetsrätt/Byggjuridik/Konsultansvar innefattar: Avtal om fastighet /// Fel i fastighet /// Ansvar vid fastighetsöverlåtelse /// Servitut och nyttjanderätt /// Entreprenadtvister /// Rådgivning och avtalsskrivning /// Frågor om samfällighetsföreningar

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED fastighetsrätt

Ulf Medefelt

Advokat / Delägare

Mikael Sandy

Advokat / Delägare

Johan Sund

Advokat / Delägare

Gustav Eriksson

Advokat

område

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är central inom juridiken.I alla tider har människor som på ett eller annat sätt drabbats av skada begärt att den som orsakat skadan ska betala ersättning. Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Skadeståndsrätt innefattar: Trafikskador /// Skador på grund av brott /// Skador på grund av annans vårdslöshet /// Skadeståndstalan mot myndighet /// Skadeståndstalan mot annan person eller företag

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED Skadeståndsrätt

Leif Hägglund

Advokat / Delägare

Malin Nilsson

Advokat