TJÄNSTER

Vi har spetskompetens

inom flera områden

Våra advokater har sammanlagt mer än 150 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning.

Vi tar emot flertalet av de uppdrag som finns i Dalarna men vi har vår huvudinriktning och tyngdpunkt på affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bland annat humanjuridik, familjerätt och arvsrätt.

 

Vi har spetskompetens

inom flera områden

Våra advokater har sammanlagt mer än 150 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning.

Vi tar emot flertalet av de uppdrag som finns i Dalarna men vi har vår huvudinriktning på områdena nedan.

 

OMRÅDE

Affärsjuridik

Vår inriktning och specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning. Vi tar emot uppdrag inom flertalet av de ämnesområden som kan bli aktuella för företag såsom exempelvis köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, inkassoärenden, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser och givetvis vanliga tvister. Läs mer…

Affärsjuridik innefattar: Arbetsrätt /// Avtalsrätt /// Immaterialrätt /// Marknadsrätt /// Inkassoärenden /// Offentlig upphandling /// Konkurrensrätt /// Affärsjuridik /// Aktieägaravtal /// Bolagsrätt /// Övriga tvister

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED AFFÄRSJURIDIK:

Ulf Medefelt

Advokat/delägare

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

Eric Nyblom Pettersson

Biträdande jurist

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Johan Sund

Advokat/delägare

OMRÅDE

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. Frågor inom detta område kan röra upprättande eller ändring av testamente, tvist i dödsbo, boutredningsuppdrag eller uppdrag som skiftesman eller allmän rådgivning. Advokatbyråns advokater anlitas regelbundet som boutredningsmän eller skiftesmän. Läs mer…

Arvsrätt innefattar: Testamente /// Boutredningsman /// Skiftesman /// Tvister i dödsbo /// Klander av testamente /// Rådgivning i arvsfrågor

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED ARVSRÄTT:

Elisabet Leth

Biträdande jurist

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

OMRÅDE

Familjerätt

Familjerätten rymmer många viktiga frågor som man kan komma i kontakt med såsom samboavtal, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn. Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag. Läs mer…

Familjerätt innefattar: Skilsmässa /// Bodelning /// Upplösning av samboförhållande /// Äktenskapsförord /// Samboavtal /// Bodelningsförättare /// Vårdnadsfrågor /// Umgängesfrågor /// Underhåll till barn /// Allmän rådgivning

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED FAMILJERÄTT:

Linda Nyström

Advokat/delägare

Elisabet Leth

Biträdande jurist

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

OMRÅDE

Förvaltningsrätt

/Migrationsrätt

Vissa mål handläggs inte i tingsrätt utan avgörs i förvaltningsrätt. Det kan handla om skattemål, mål rörande olika former om omhändertagande exempelvis vid alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller då barn far illa. Det kan även röra överklagande av olika beslut från myndigheter. Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol. Människor från andra länder har i alla tider sökt skydd undan förföljelser av olika slag i sina hemländer. Frågor om asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor handläggs av våra Migrationsdomstolar. Vår arbetsgrupp för dessa ärenden har stor vana av sådana ärenden. Läs mer…

Förvaltningsrätt/Migrationsrätt innefattar: Överklagande av myndighetsbeslut /// Skattemål /// Tvångsvård av barn /// Tvångsvård av missbrukare /// Psykiatrisk tvångsvård /// Rättspsykiatrisk vård /// Uppehållstillstånd med mera.

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED FÖRVALTNINGSRÄTT
/MIGRATIONSRÄTT:

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Linda Nyström

Advokat/delägare

Elisabet Leth

Biträdande jurist

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

OMRÅDE

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner. Vi har även egna ekonomer som kan biträda både er och våra jurister med utredningar och liknande. Läs mer…

Obeståndsrätt innefattar: Konkurshandläggning /// Företagsrekonstuktion /// Underhandsackord /// Allmän rådgivning i obeståndsfrågor /// Konkursansökan

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED OBESTÅNDSRÄTT:

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Mikael Sandy

Advokat/delägare

OMRÅDE

Brottmål

/Målsägandebiträde

Är man åtalad för brott vid domstol har man i regel rätt till en försvarare. Våra försvarsadvokater har mycket stor erfarenhet av alla typer av brottmål. Har du blivit utsatt för brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk med mera. Läs mer…

Brottmål/Målsägandebiträde innefattar: Privat försvarare /// Offentlig försvarare /// Målsägandebiträde /// Rådgivning /// Särskild företrädare för barn /// Ungdomsmål

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED BROTTMÅL
/MÅLSÄGANDEBITRÄDE:

Linda Nyström

Advokat/delägare

Leif Hägglund

Advokat/delägare

Magnus Walberg

Advokat/delägare

OMRÅDE

Allmän civilrätt

/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden. Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt, köprätt, sakrätt samt skuld och fordran. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allmän civilrätt och kan hjälpa dig att reda ut rättsläget, föra din talan och om det skulle krävas, ta ärendet vidare till domstol. Läs mer…

Allmän civilrätt/Övrigt innefattar: Ombud/biträde vid tvister mellan privatperson eller företag /// Allmän rådgivning /// Kravärenden /// Avtalsskrivning

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR MED
ALLMÄN CIVILRÄTT
/ÖVRIGT:

Ulf Medefelt

Advokat/delägare

Johan Sund

Advokat/delägare

Gustav Eriksson

Advokat

Johan Wennhag

Advokat

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Eric Nyblom Pettersson

Biträdande jurist

OMRÅDE

Fastighetsrätt

/Byggjuridik

/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Med det menas tvister mellan köpare och säljare när en köpt fastighet kanske inte motsvarar vad en köpare förväntat sig. Vi hanterar även tvister med besiktningsmän involverade. Vi har även omfattande erfarenhet av entreprenadjuridik både avseende företag och privatpersoner. Det kan gälla såväl större byggentreprenader som byggnation/ ombyggnad av en privatvilla. Läs mer…

Fastighetsrätt/Byggjuridik/Konsultansvar innefattar: Avtal om fastighet /// Fel i fastighet /// Ansvar vid fastighetsöverlåtelse /// Servitut och nyttjanderätt /// Entreprenadtvister /// Rådgivning och avtalsskrivning /// Frågor om samfällighetsföreningar

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED FASTIGHETSRÄTT
/BYGGJURIDIK
/KONSULTANSVAR:

Ulf Medefelt

Advokat/delägare

Gustav Eriksson

Advokat

Johan Wennhag

Advokat

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Johan Sund

Advokat/delägare

OMRÅDE

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är central inom juridiken. I alla tider har människor på ett eller annat sätt lidit en skada som man vill att den som orsakat skadan skall betala ersättning för. Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang. Läs mer…

Skadeståndsrätt innefattar: Trafikskador /// Skador på grund av brott /// Skador på grund av annans vårdslöshet /// Skadeståndstalan mot myndighet /// Skadeståndstalan mot annan person eller företag

För mer information kontakta oss på:
Telefon: 023 – 144 60
E-post: info@appelli.se

VI ARBETAR
MED SKADESTÅNDSRÄTT:

Leif Hägglund

Advokat/delägare

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This