fbpx

Förvaltningsrätt

Vissa mål handläggs inte i allmän domstol utan prövas av förvaltningsdomstol. Exempel på sådana mål är tvångsmål, det vill säga mål där vuxna vårdas med tvång på grund av missbruk eller psykisk sjukdom och mål där barn omhändertas och vårdas med tvång utanför hemmet.

Hej!

Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstol. Du har rätt att själv välja vilken jurist eller advokat du vill ska företräda dig som offentligt biträde i ditt mål.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Tvångsvård av barn, LVU

Om socialtjänsten får in en anmälan om att det förekommer brister i ett barns hemmiljö har socialtjänsten en skyldighet att utreda situationen. En sådan utredning kan leda till ett beslut om att barnet behöver vårdas utanför hemmet, antingen frivilligt eller med tvång med stöd av LVU. Ett beslut om att ett barn behöver vårdas med tvång utanför hemmet ska prövas av förvaltningsrätten. I ett sådant mål har föräldrarna och barnet rätt till varsitt offentligt biträde. Vi får ofta förordnanden som offentligt biträde i mål rörande LVU och har lång erfarenhet av sådana mål.

 

Psykiatrisk tvångsvård, LPT

En person som lider av en allvarlig psykisk störning och har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan ges på frivillig väg, kan vårdas med tvång enligt LPT. Om tvångsvården behöver ges under en längre period än fyra veckor krävs förvaltningsrättens medgivande till fortsatt vård. Om förvaltningsrätten bifaller ansökan får vården ges som längst under fyra månader från datumet för intagningen, därefter ska vården omprövas var sjätte månad. Den person som blir föremål för tvångsvården har inför varje omprövning rätt till ett offentligt biträde. Våra jurister och advokater arbetar regelbundet med förordnanden som offentligt biträde i mål rörande LPT. 

 

Tvångsvård av missbrukare, LVM

En vuxen person som har ett pågående missbruk, som personen behöver vård för att komma ifrån, kan bli föremål för vård. Det är socialnämnden i personens hemkommun som ansvarar för att utreda personens situation och för att erbjuda personen den vård som bedöms som nödvändig. Om vården inte kan ges med personens samtycke kan socialnämnden ansöka om att förvaltningsrätten ska besluta om att personen ska vårdas med tvång enligt LVM. Om vårdbehovet är akut kan socialnämnden besluta om att personen ska omhändertas omedelbart. Personen som blir föremål för ansökan om tvångsvård har inför varje omprövning rätt till ett offentligt biträde. Vi har lång erfarenhet av mål rörande LVM, där vi agerar som offentligt biträde för personer som blivit föremål för tvångsvård.

 

Rättspsykiatrisk vård, LRV

Om en person som dömts för brott bedöms lida av en allvarlig psykisk störning får denne inte dömas till fängelse. Personen ska i stället dömas till rättspsykiatrisk vård enligt LRV. Rättspsykiatrisk vård kan bedrivas i öppen eller sluten form och ska ges så länge kriterierna för vården är uppfyllda. Vården får pågå under längst fyra månader från det att domstolens beslut om vård blev verkställbart, därefter ska förvaltningsrätten pröva om vården ska fortsätta. Om förvaltningsrätten medger förlängning av vården ska den därefter omprövas var sjätte månad. Den person som blivit föremål för rättspsykiatrisk vård har inför varje omprövning rätt till ett offentligt biträde. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av förordnanden som offentligt biträde i mål rörande LRV.

VI ARBETAR MED FÖRVALTNINGSRÄTT

Magnus Walberg

Advokat / delägare

Linda Nyström

Advokat / delägare

Malin Nilsson

Advokat

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!